สมัครเรียน online!!
 วันเวลารับสมัคร
 สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
 คุณสมบัติการเข้าศึกษา
 หลักสูตร / สาขาที่เปิด
 ค่าหน่วยกิต
 ทุนการศึกษา
 แผนที่การเดินทาง
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะนิเทศศาสตร์
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะสถาปัตยศาสตร์

  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture (Architecture Program)


  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สถ.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Architecture
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Arch.


  1. หลักสูตร
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาแบบทวิภาค ใช้เวลาศึกษา 5 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 166 หน่วยกิต (เลขแสดงจำนวนหน่วยกิต หมายถึง จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย/อภิปราย 1 ชั่วโมง : หน่วยกิต, ปฏิบัติการ 2-3 ชั่วโมง : หน่วยกิต, ศึกษาด้วยตน 0-2 ชั่วโมง : หน่วยกิต)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 166 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 130 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข. กลุ่มวิชาหลัก
ค. กลุ่มวิชาวัสดุและการก่อสร้างอาคาร
ง. กลุ่มวิชางานระบบสภาวะแวดล้อมอาคาร
จ. กลุ่มวิชาสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม
ฉ. กลุ่มวิชาชีพ – เลือก
16 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต